تعداد علاقه مندان سایت

به وقت کابل

خبر ها

  • Posted

    حزب ملت متحد افغانستان که درسال ۱۳۹۰ جهت فعالیت سیاسی باانجام کار مشترک نزدیک به صدتن اعضای همفکر وترکیب دانشمندان ، سیاسیون واشخاص ملی از اقوام ، مذاهب ونقاط مختلف کشور بعد از سپری نمودن مشورهای

← Older Newer →

موضوعات تازه: