?? ??? ????

????????

  • Posted

     رشد صنعتی:
    روند کلی توسعه در صنعت نساجی چین با توجه به این روند عمومی: در مورد این چهار نقطه نظر توضیح خواهیم داد:
    ۱) صنعت نساجی چین در یک دوره حساسی از رشد قرار گرفته است

← Older Newer →

??????? ????: