Your add here

???????? ??? ??? ???? ?????????

بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
 گیسوان سفید تاریخ گواه آن است که افغانستان دارای پیشینۀ پنج هزار ساله بوده چندین بار در برابر تهاجم دژ خیمان استعمارگر چون دژ استوار ایستاد و از آزادی، تمامیت ارضی و نوامیس ملی، ارزشهای دینی و مذهبی به قیمت جان دفاع نموده و پوز آنها را به زمین مالیده است، بدون شک که جنگ سه دهه اخیر و برادرکشی، توسط عمال وابسته در ادامه همان تهاجم مهاجمان بی مقدار به این سر زمین بوده که بر ملت مظلوم ما تحمیل و سرمایه های مادی و معنوی اش با خاک یکسان گردیده. امروز کشور عزیز ما به صلح، امنیت، بازسازی، پیشرفت وثبات سیاسی نیاز اشد و مبرم دارد. به منظور اینکه کشور بتواند، در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به پیشرفت های قابل ملاحظه نایل و در زمره کشورهای مترقی و متمدن بایستد. به یک حزب متمدن، نیرومند، پرتلاش، و مردم سالار نیاز است تا از تمام طبقات، اقشار و اقوام جامعه نماینده گی کند و در پرتو دین والای اسلام و شریعت غرای محمدی جلو جنگ، برادرکشی و ویرانیها را گرفته، صلح، امنیت، قانونیت و عدالت اجتماعی را در کشور تأمین و واقعاً یک نظام مردم سالار و با ثبات را بنیان گذارد، که عاری از هرگونه ستم، تبعیض و تعصب بوده دارای حق خود ارادیت باشد وبتواند در عرصه های ملی و بین المللی متکی بر احترام و همکاری متقابل و دارای مناسبات خوب و حسنه با مردم منطقه و جهان باشد.   به همین منظور حزب ملت متحد قد راست کرده و اساسنامه خویش را در ۸ فصل و 31 ماده، به منظور خدمت گذاری به میهن و مردم خویش تقدیم میدارد.  
اساسنامه حزب ملت متحد افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
نام این ساختار سیاسی، حزب ملت متحد افغانستان است. مرکزیت حزب در کابل پایتخت افغانستان قرار داشته و در ولایات، ولسوالی ها و نواحی دفاتر حزب بنابه ضرورت ایجاد میگردد.
ماده دوم :
اساسنامه حزب شامل هشت فصل، سی ویک ماده و احکام متفرقه می باشد.
ماده سوم:
حزب ملت متحد افغانستان، حزب ملی، سیاسی، اجتماعی، بی طرف و غیردولتی می باشد که در پرتو ماده 35 قانون اساسی و جزء سوم ماده ششم قانون احزاب سیاسی فعالیت می نماید. ثبت وزارت عدلیه بوده، به منظور تحقق اهداف و مرام حزبی در پرتو قوانین نافذه کشور مبارزه می نماید.
ماده چهارم : 
حزب ملت متحد افغانستان آراسته به نشان، مهر و ارگان نشراتی خاص بوده بر مبنای اصول ولوایح حزب تشریح و تسوید گردیده است.
فصل دوم
اصول و لوايح حزب
ماده پنجم :
1-تمام مقامات حزب ملت متحد افغانستان انتخابی است. مگر درصورت دیگرگونه تصریح لوایح.
2-انتخابات داخل حزب مستقیم و سری برگذار می شود.
3-درهربخش جلسات بر اساس موجودیت دو سوم شمارش اعضا رسمیت می یابد.
4-مصوبات با آراء اکثریت اعتبار می یابد.
5-انضباط و دسپلین در حزب انکار ناپذیر است.
6-اعضایی حزب به اخلاق نیکو آراسته بوده با احترام متقابل با همدیگر برخورد مینمایند.
7-حق الشمول وحق العضویت طبق طرز العمل مالی عیار می گردد.
فصل سوم
شرايط عضويت
ماده ششم
اشخاصی که می خواهند عضویت حزب را کسب نمایند. بدون اختلافات قومی، زبانی، مذهبی وسمتی مطابق اساسنامه می توانند عضویت حزب را حاصل نمایند، مشروط بر اینکه :
1-سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشد.
2-به خیانت ملی، نقض حقوق بشر، چور و چپاول دارایی های عامه محکوم نباشد.
3-در دوایر امنیتی و قضایی وظیفه نداشته باشد. 
4-عضویت حزب دیگری را نداشته باشد.
5-اساسنامه حزب را پذیرفته در روشنایی آن فعالیت نماید.
6-به طور منظم حق العضویت خود را بپردازد.
7-در جلسات حزبی اشتراک و بر فیصله های آن عمل نماید.
8-نشرات حزب راباید مطالعه نمایدونصاب اعضای حزب  راوقت به وقت تقیب نماید ،نصاب حزب براساس لایحه مشخص تعین میگردد.
روند قبولی در حزب
ماده هفتم
1-داوطلبان عضویت حزب میتوانند در خواست کتبی خویش را به شورای محل سپرده و یک تن از اعضایی با صلاحیت حزب آنها را تایید نماید.
2-عضویت به صورت گروهی پس از منظوری شورای رهبری بر مبنایی پیشنهاد نوشته شده، صورت می گیرد.
3-شورای منطقوی مکلف است در مدت سه ماه پیشنهاد داوطلبان گروهی را بررسی و در مورد تایید یا رد آن از شورای رهبری هدایت اخذ نماید.
4-هر عضو حزب دوره آزمایشی و پرورشی را طی نموده از طریق دارالانشاء به عضویت اصلی ارتقا میابد.
5-شخصی که عضویت حزب را حاصل نماید ازطرف شورای محل کارت مخصوص حزب را که شکل و محتوایش از جانب شورای رهبری تصویب شده باشد دریافت می نماید.
اخراج از حزب
ماده هشتم
1-عدم اشتراک متواتر در سه جلسه حزب بدون عذر معقول .
2-عدم پرداخت سه ماه حق العضویت بدون عذر معقول.
3-به رضایت خویش به نزدیکترین شورای حزبی به شکل کتبی خبر و از حزب استعفاء نماید.
4-ارتکاب خیانت ملی، در صورتی که شواهد و مدارک گواه آن باشد با موجودیت دو سوم اعضایی شورای مربوطه عضویت خود را از دست می دهد.
5-حزب به هیچ عنوان قابل تجزیه و محل گروه بازی نیست این گونه اعمال از لحاظ اساسنامه و مرام نامه حزب ناخوشایند تلقی میگردد و مرتکبین آن از حزب اخراج می شوند.
حقوق اعضای حزب
ماده نهم:
اعضای حزب دارای حقوق ذیل می باشد:
1-کسب مقام از طریق انتخابات
2-بحث و تصمیم در رابطه به موضوعات حزبی و ارائه نظریات و پیشنهادات.
3-کاندیداتوری برای مقام حزبی و یا استعمال رأی برای عضو دیگر.
4-هر عضو حزب دارای حق یک رأی میباشد. 
 
وجايب و مسئوليتهای اعضای حزب
ماده دهم:
اعضای حزب دارای وجایب و مسئولیتهای ذیل میباشد.
1-سعی و تلاش در راستای تحقق اهداف و فیصله های حزبی 
2-تقدم دانستن منافع ملی بر منافع شخصی 
3-ترویج و تبلیغ اهداف حزب در اجتماع
4-مراعات جدی، نظم و دسپلین حزبی 
5-پرهیز از هر نوع تحرکات و تعصبات نادرست قومی، سمتی و زبانی 
6-رعایت و احترام به حقوق و آزادی فردی و اجتماعی 
7-سعی و تلاش برای بلند بردن آگاهی سیاسی و مسلکی خویش و جامعه
8-توجه به لیاقت، درأیت، تخصص، تجارب کاری، صداقت و نفوذ اجتماعی در هنگام انتخابات و رأی دهی در حزب
9-احترام به ارزشهای دینی، مذهبی، ملی و فرهنگی
مکافات حزبی
ماده يازدهم:
سعی و تلاش صادقانه هر یک از اعضای حزب از نظر پوشیده نبوده، از جانب مراجع صلاحیت دار حزب، شورای (رهبری، عالی، اجرائیه، ولایات، ولسوالی ها، نواحی، قرا و قصبات) مطابق روش اساسنامه با مکافات مادی و معنوی تقدیر میشوند. 
مجازات حزبی
ماده دوازدهم:
تلاشهای آشکار یا پنهان بر ضد اساسنامه، مرام نامه و فیصله های حزبی در صورتی که به اثبات برسد بر اساس خط و مش حزب ذیلاً مجازات میگردند. 
1-توصیه ابتدایی 
2-اخطار شفاهی
3-اخطار کتبی
4-تخطی و یا مخالفت، متخلف درج سوانح حزبی اش میگردد.
5-عضویتش در حزب به تعلیق می انجامد.
6-اخراج از حزب، باطل شدن کارت عضویت، درج موضوع در کارت سوانح و تحفظ در آرشیف حزب.
7-در صورت ارتکاب جرم سنگین که مخالف با منافع ملی باشد. شورای رهبری صلاحیت برکناری وی را از حزب دارد.
فصل چهارم
ماده سيزدهم
منابع عايداتی حزب و نظارت بر آن
1.منابع عایداتی حزب از پرداخت حق الاشتراک ، حق العضویت ماهانۀ اعضای حزب، کمک ها و فروش نشرات بدست میآید. 
2.همکاری بی قید و شرط ثروتمندان ملی (تاجران و سرمایه گزاران خصوصی).
3.کسب عواید از طریق دارایی های منقول و غیر منقول حزب.
4.جستجو منابع مالی و به کارگیری آن مطابق طرزالعمل حزب و قوانین نافذه کشور
5.تمام عواید حزب به حساب مالی آن منتقل میشود.
6.شوراهای حزب میتوانند مطابق طرزالعمل حزب از عواید حاصله خود به نفع حزب استفاده نمایند.
7.مصارف تشکیلات حزب به رویت امضای مسئول مالی، و یک تن از اعضای کمیته نظارت و کنترول قابل اجرا میباشد. 
8.حزب میتواند یک حساب بانکی در داخل کشور افتتاح نماید. 
فصل پنجم
حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
ماده چهارده هم:
اشتراک در انتخابات داخلی حزب: 
1.بدون تبعیض و امتیاز خاص هر عضو حزب، برای بدست آوردن اعتماد اعضای حزب میتواند در سیاست داخلی حزب از طریق انتخابات آزاد و مستقل خود را نامزد نماید.
2.هر عضو حزب میتواند با داشتن معیار های قانونی مطابق اساسنامه حزب در پٌست های بلند از سطح قریه الی ریاست جمهوری در انتخابات نظام سیاسی به نماینده گی حزب، خود را نامزد نماید، مشروط براینکه اعتماد اکثریت اعضای حزب را در شورای مربوطه بدست آورد. 
3.اعضای حزب هنگام رأی دادن تقوا، تحصیل، صداقت، دانایی، ارج گذاری به منافع ملی، ظرفیت و مدیریت فرد کاندید را مدنظر گیرند. 
4.درمناصب ونمایندگیهای حزب تنها انتخاب معیارمعقول وبجابوده وانتصاب قابل قبول نیست 
 
فصل ششم
ماده پانزده هم:
ادغام شدن در حزب
شورای رهبری حق دارد گروه ها و سازمانهای سیاسی ای که اساسنامه و مرامنامه حزب را برسمیت شناسند، و به رضایت خود مشترکاً فعالیت نمایند، با طرزالعمل مناسب در حزب مدغم نماید. 
ماده شانزده هم :
اتحاد سياسی
1.آن بنیادها، سازمانها و احزابی که اهداف و پالیسی حزب را موازی با اهداف و پالیسی خود میدانند، اما میخواهند هویت مستقل داشته باشند، شورای رهبری میتواند آنها را در جمع متحدین حزب شامل نماید.
2.شورای رهبری اختیار دارد که از حزب و متحدین آن جلسات مشترک بسازد و در مورد مسایل مهم ملی و جهانی بحث نموده، تصمیم گیری نماید. 
3.شورای رهبری صلاحیت دارد آن گروه و سازمانی که در اهداف مشخص با حزب هم صداست و یا همخوانی دارد، ائتلاف های سیاسی حزب را تنظیم و ایجاد نماید و یکجا با هم چنان پالیسی را پیشکش نماید که در بدست آوردن اهداف حزب موثر واقع شود. 
4.شورای رهبری اختیار دارد که برای رسیدن به اهداف مشروع سیاسی و استراتیژیکی با همبستگی متحدین سیاسی و گروه های ائتلافی بخاطر مستحکم شدن حزب، جبهه سیاسی را ایجاد نماید. 
5.تمام موارد مذکور بر مبنای احکام اساسنامه تنظیم و عملی میگردد.
فصل هفتم
ماده هفده هم:
حزب دارای ارگانهای مرکزی و منطقه ایی ذیل میباشد:
1.مؤسسین حزب ملت متحد افغانستان
2.کنگره (مجمع عمومی)
3.شورای عالی
4.شورای رهبری
5.شورای اجرائیه
6.دارالانشاء
7.شوراهای ولایتی
8.شوراهای ولسوالی
9.شوراهای شهری و ناحیه ای
10. شوراهای محلی
ارگانهای مرکزی
ماده هجده هم:
شورای مؤسسين:
1. شورای مؤسسین متشکل از افراد نخبه و متفکر حزب ملت متحد افغانستان میباشد که در اولین جلسه در مورد تعداد و اعضاء شورای مؤسسین فیصله نموده است. 
2. شورای مؤسسین در روشنایی احکام این اساسنامه الی اولین کنگره عمومی تمام مسئولیتها و وظایف حزب را به پیش میبرند.
ماده نوزده هم:
کنگره (مجمع عمومی)
1.عالیترین مقام حزب است که در هر چهار سال یکبار جلسه دایر مینماید، و در وقت ضرورت به درخواست 3/2 اعضای شورای عالی و یا به اساس تقاضای اکثریت اعضای شورای اجرائیه دایر شده میتواند. 
2.اولین جلسه مجمع عمومی یک سال بعد از تأسیس حزب دایر میگردد. 
3.شورای مؤسسین میتواند وقت مذکور را تمدید کند، مشروط بر اینکه از یک سال زیاد نباشد. 
4.هیئت موقت اداری جلسه (رئیس، معاون و منشی) از طریق اعضای کنگره بطور آزاد انتخاب میشود. 
5.کنگره حزب بطور علنی دایر میگردد، جلسه سری به تصویب رأی اکثریت رسمیت میابد.
6.کنگره بخاطر پیشبرد امورات کاری خویش، میتواند طرزالعمل خاص را وضع کند. 
ماده بيستم:
صلاحيتها و مسئوليتهای کنگره:
1.اعضای شورای عالی را به تناسب تعداد اعضای حزب در ولایات کشور تعین نموده ونیز اعضای کمیسیون کنترل مرکزی را از طریق رأی سری و مستقیم انتخاب مینمایند. 
2.راپور اجراات کاری شورای عالی و کمیسیون کنترول مرکزی را استماع، ارزیابی و فیصله صادر مینمایند.
3.رئیس، معاونین و منشی حزب ( شورای رهبری)را  از طریق انتخابات برای چهار سال تعیین میگردند.    
4.مسائل مهم ملی و بین المللی را در پرتو قانون اساسی افغانستان مورد غور و بررسی قرار داده، با دو ثلث آراء تصامیم خویش را اعلام مینمایند. 
5.نام، نشان، بیرق، برنامه ها و ترانه های حزبی را تصویب میکند. 
6.خط مشی حزب را تعیین و تصویب میکند. 
7.راپور های کمیسیون نظارت و کمیسیون بررسی شکایات را استماع ارزیابی و تصامیم لازمه اتخاذ مینماید. 
8.نتایج تصامیم جلسات عمومی گذشته را ارزیابی میکند. اساسنامه و برنامه حزب را تصویب و اگر ضرورت احساس شود تغییراتی نیز در آن می آورند. 
ماده بيست ويک:
شورای عالی:
1.بعد از کنگره عالیترین و فعالترین ارگان حزبی است. که اعضای آن از رؤساء شوراهای ولایتی و آنعده اعضای حزب که از طرف نماینده گان کنگره از راه انتخابات، در کمیت اعضای حزب افزوده شده اند. 
2.وظیفه اعضای شورای مؤسسین بعد از تشکیل شورای عالی به انجام میرسد.
ماده بيست دوم:
وظايف و صلاحيتهای شورای عالی:
1.شورای عالی در بین دو جلسه کنگره، کلیه مسئولیت امور حزب را در پرتو اساسنامه و برنامه حزب به عهده دارد، و از کارکردهایش به کنگره پاسخ گو است.
2.شورای عالی با در نظر داشت تعداد اعضای حزب به اساس انتخابات دیمکراتیک اعضای شورا اجرائیه و کمیته ها را انتخاب می نماید.
3.شورای عالی حداقل در هر شش ماه جلسات عادی خویش را دایر مینماید. اما بر اساس آراء 3/2 شمارش اعضا میتواند جلسه فوق العاده شورای عالی را دایر نماید. 
4.کمیته ها و کمیسیون ها را ایجاد، وظایف و مسئولیتهای آنها را مشخص مینماید. 
5.مقدار حق العضویت اعضای حزب و بودجه حزبی را تصویب میکند. 
6.اتحادیه های صنفی، انجمن های مسلکی ایجاد و پلان آینده حزب را تصویب مینماید. 
7.راپور های شورای رهبری و شورای اجرائیه را استماع و به آنها هدایت لازم میدهد.                                                                                                             
ماده بيست سوم:
ساختار شورای رهبری:
1.عبارت است از رئیس، معاونین و منشی که مسئولیت همه امور را در فاصله بین دو جلسه شورای عالی به عهده دارد و راپور اجراات خویش را به شورای عالی ارائه مینماید.
2.شورای رهبری برعلاوه رهبری حزب، ریاست شورای عالی را نیز به عهده دارد. 
3.در غیاب رئیس، معاون اول ، ,ویامعاون دوم درصورت نبودن هرسه آنها منشی حزب وظایف آنها را به عهده میگیرد.
ماده بيست چهارم:
وجايب و مسئوليت های رئيس حزب:
1.امورات یومیه را مطابق به آیین نامه و برنامه حزب رهبری و مسئولیت تطبیق تصامیم و فیصله های شورای رهبری و کنگره را به عهده داشته و به شورای رهبری و شورای عالی پاسخ گو میباشد. 
2.جلسات شورای رهبری و شورای عالی تحت ریاست رئیس حزب دایر میگردد، در صورت عدم حضور رئیس، به ترتیب درجه یکی ازمعاونین حاضرریاست جلسه را عهددار میگردد. 
3.کلیه امورات داخلی و خارجی را وارسی مینماید. 
4.سخنگو حزب را تعین مینماید.
5.رئیس حزب در مدت تعیین شده بین دو کنگره بدون عذر معقول استعفا کرده نمیتواند، در صورت داشتن عذر معقول و یا هم در صورت کدام تخلف جدی بمنظور برکناری وی با دو ثلث آراء شورای عالی، کنگره را دایر و تصامیم لازم در مورد اتخاذ مینماید. 
ماده بيست وپنجم:
شورای اجرائيه:
بعد از شورای رهبری عالیترین مقام حزب است، که از طرف شورای عالی حزب به اکثریت آراء تعیین میگردد.
1.شورای اجرائیه در اولین جلسه خویش رئیس و معاونین شورای اجرائیه را انتخاب می کند.
2.شورای اجرائیه بطور انفرادی و جمعی نزد شورای رهبری مسئول بوده و مکلفیت دارند به شورای رهبری راپور بدهند.
3.شورای اجرائیه مطابق فیصله ها و پلان کاری مصوب شورای عالی عمل مینماید. 
4.شورای اجرائیه ماه یکبار جلسات خود را دایر میکند، در صورت ضرورت میتواند جلسات فوق العاده را با اکثریت آراء اعضای شورای اجرائیه و یا دعوت رئیس حزب دایر نماید. 
ماده بيست ششم:
وظايف و صلاحيتهای شورای اجرائيه:
1.در روشنایی مندرجات اساسنامه و برنامه حزب به منظور تطبیق رهنمایی های شورای عالی و شورای رهبری تدابیر معقول اتخاذ نماید.
2.از فعالیت های رؤساء کمیته ها و اعضای آن نظارت میکند، و به شورای عالی و شورای رهبری راپور میدهد. 
3.دفاتر مرکزی و ولایات را ارزیابی می نماید و از دست آوردها و مشکلات آنها به شورای رهبری گزارش میدهد. 
4.به منظور تدویر جلسات، سیمینارها، کنفرانس های علمی و ادبی پیشنهادات را ارائه مینماید.
5.در رابطه به جلب و جذب کدرهای مسلکی و حرفوی، اقدامات لازم مینماید. 
6.در رابطه با قبول و یا رد اعضای جدید حزب تصمیم می گیرد. 
7.راپور های دفاتر ولایتی و محلی را استماع نموده بر آن غور و دقت میکند. 
8.حسابات، حق الشمولیت، حق العضویت و تمام حسابات دیگر را کنترول مینماید. 
9.در رابطه به بودیجه و امورات انکشافی دیگر، طرح ها و پیشنهادات را ترتیب مینماید.
ماده بيست هفتم:
دارالانشاء حزب: متشکل از سه تن اعضای انتخابی شورای اجرائیه و یک تعداد اشخاص فنی و مسلکی حزب بوده که تحت نظر شورا ی رهبری حزب فعالیت مینماید.  
وظايف دارالانشاء
1.با تفاهم و همکاری شورای اجرائیه، امورات روزمره ای، اداری، مسلکی و لوژستیکی حزب را به پیش میبرد. 
2.مسودۀ پلان های کاری را تهیه و ترتیب میکند. 
3.اجندا، توحید آراء و تصامیم جلسات را ترتیب، ثبت و راجستر مینمایید. 
4.لست اعضای (حزب ، شورا ها)، کارتها و دیگر اسناد مربوط به آنها را ترتیب و تنظیم مینماید. 
5.تصامیم و فیصله های مجالس حزبی را به وقت و زمانش به اعضای حزب ابلاغ مینماید. 
6.مسئولیتی که از طرف شورای رهبری و شورای اجرائیه برای آنها سپرده میشود اجراات میکند. 
ماده بيست و هشتم:
کميته ها و کميسيون ها:
حزب به منظورپیشبردبهترامورات مشخصه خویش میتواندکمیته هاراتاسیس  نمایدوبنابه لزوم دید قرار آتی مبادرت می ورزد :
1.کمیته رسیدگی به شکایات و انتقادات
2.کمیته ارتباط خارجه 
3.کمیته علمی علماء و صاحب نظران
4.کمیته ارتباط با عوام (مردم)
5.کمیته سیاسی
6.کمیته محصلین و جوانان
7.کمیته صحی
8.کمیته بازسازی اجتماعی
9.کمیته پارلمانی
10. کمیته جلب و جذب
11. کمیته مطبوعاتی و تحقیقاتی 
12. کمیته فرهنگی وادبی 
13. کمیته سپورت
14. کمیته زنان
15. کمیته معلولین ومعیوبین 
2. اعضای کمیته ها ی متذکره از طرف شورای عالی  سری و مستقیم به اکثریت آراء تعیین میگردد. 
3. هر کمیته در نشست اول رئیس خود را انتخاب مینماید.
4به جز از کمیسیون کنترول مرکزی، تمام کمیته ها و کمیسیونها در مقابل شورای اجرائیه مسئولیت دارد، راپور کاری خود را به شورای اجرائیه تقدیم میکند. 
ماده بيست و نهم:
کميسيون کنترول مرکزی:
1.اعضای این کمیسیون توسط شورای عالی حزب از طریق انتخابات آزاد و  دیموکراتیک به تناسب کمیته های حزبی از اعضای شورای عالی در بین سه الی پانزده نفر انتخاب میشوند. 
2.در اولین جلسه کمیسیون کنترول مرکزی رئیس این کمیته از طریق انتخابات دیموکراتیک و آزاد انتخاب میگردد. 
3.تمام امورات مالی و اداری، به شمول ارگانهای مرکزی حزب را مطابق اساسنامه و برنامه حزب کنترول و بررسی مینماید. 
4.کمیسیون کنترول مرکزی از اجراات خود نزد شورای عالی مسئولیت دارد. 
ماده سی ام:
ارگانهای محلی:
الف: حزب در سطح کشور، ارگانهای محلی ذيل را دارد: 
1.شوراهای ولایتی: این شوراها  در سطح ولایت مسئولیتهای حزبی را به عهده دارند. علاوه بر رؤساء ولایتی و ولسوالی ها اعضای دیگر نظر به ضرورت در همین شوراها از راه انتخابات تعیین میگردد. و این شوراها در اولین نشست نیز از طریق انتخابات رئیس خود را انتخاب میکند.
2.در ماه اول هر 4 سال در تمام شوراهای ولایتی، ولسوالی ها، قرا و قصبات، نواحی و شهر ها در فضای دیموکراتیک از طریق انتخابات آزاد، رؤساء شورا و هیئت اداری تعیین می گردد.  
ب: شوراهای ولسوالی:
این شوراها در سطح ولسوالی ها مسئولیت حزب را به عهده دارند، و اعضای آن در همان ولسوالی مانند رؤساء شوراهای ولایتی از اعضای حزب همان منطقه در یک فضای دیموکراتیک از طریق انتخابات تعیین میگردد، و در اولین نشست رئیس، معاون و منشی خود را انتخاب مینماید.
ج: شورای شهری:
1.در هر شهر یا شهرک، همانند اعضای مسلکی و نخبه ای حزب، رؤساء نواحی  هم زمان عضوء این شوراها میباشند.
2.اعضای این شورا رؤساء شوراهای نواحی میباشد. اینها هم در اولین نشست رئیس، معاون ومنشی خود را از طریق انتخابات تعیین مینماید.
د: شوراهای نواحی: 
1.اعضای این شوراها توسط شوراهای محلی ساخته شده و از طریق انتخابات دیموکراتیک تعیین میگردند که تعداد شان در هر منطقه با در نظرداشت تعداد اعضای شوراهای محلی انتخاب میشوند. 
2.رؤساء شوراهای محلی هم زمان عضوء این شورا میباشند.
3.تعداد شان در هر ناحیه به تناسب تعداد اعضای شوراهای محلی انتخاب میگردد. و در اولین جلسه رئیس، معاون و منشی خود را از طریق انتخابات آزاد تعیین مینمایند. 
ه: شوراهای محلی:
1.شوراهای محلی بین حزب و مردم پل ارتباطی است که در محل زیست ایجاد میگردد. تعداد اعضای آن از  3 الی 21 تن میرسد. 
2.با در نظرداشت تعداد اعضای حزب در قرا و قصبات چندین شورای محل ساخته شده میتواند.
3.با توجه به محتویات دو فقره که قبلاً ذکر گردید شوراهای محلی و تعداد اعضای این شوراها از صلاحیتهای شوراهای ولسوالی ها و شوراهای نواحی میباشد. رئیس شورای محلی از طریق انتخابات سری و مستقیم از طرف اعضای شورای محلی انتخاب میشود.
ک: شوراهای قريا و قصبات: 
در هر قریه متنفذین که به حزب جذب می شوند بطور انتخابی یک شورا ساخته که تعداد آن از کمیت اعضای آن تعیین میگردد. و در اولین جلسه یک تن به حیث رئیس انتخاب میگردد. 
فصل هشتم
ماده سی ويکم:
1. حزب میتواند برعلاوه فعالیتهای سیاسی، فعالیتهای تولیدی، تجارتی نماید و در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری نموده و وجوه مالی حزب را تقویت بخشد. 
2. در صورت انحلال حزب تمام دارایی آن طبق قانون تصفیه میگردد. 
3. اساسنامه حزب ملت متحد افغانستان شامل 8 فصل و 30 ماده است که به تاریخ 26 سنبله 1391 هجری شمسی، از طرف شورای مؤسسین ترتیب و تصویب گردیده و در روز اول اعلان موجودیت حزب « تدویر اولین کنگره » تصویب نهایی گردید که نافذ و مرعی الاجرا میباشد. 
ومن الله التوفیق
29 / قوس / 1392 کابل
 
???? ???? ????? :