Your add here

???????? ??? ??? ???? ?????????

برنامه حزب ملت متحد افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

پيشـگفتــار

به کمک وهمبستگی مردم رنجدیده افغانستان و به همت و پشتیبانی علمای دینی ،دانشمندان وروشنفکران بادرنظرداشت شرایط ملی وبین المللی وخط مش کاری علمی وعملی به مثابه یک قوه سیاسی سومی درآغوش این خیطه تاریخی یک حرکت سیاسی وملی  آغازشده .

 اضافه از سه ده جنگ وویرانگری ها باعث ایجاد تعصبات قومی، نژادی، لسانی، مشکلات اقتصادی، فساد اداری، سطح بلند بیکاری وبیسوادی کشورمارا بامشکلات جدی روبروکرده، برای افغانها خیلی دشوار و غیرقابل تحمل بوده است. تعصبات قومی، سمتی، لسانی و تنظیمی زندگی روزمره مان را تلخ تر کرده وبه سوی تباهی سوق داده است .

برای رهایی ازاین همه نا بسامانی ها  که مردم ما به ان دست وگریبان است نقطه پایان گذاشت. به جنبش سیاسی سراسری در افغانستان عزیزکه ازتمام اقشار واقوام ساکن کشورنمایندگی کرده بتواند ضرورت است، تا به همت وطنداران خویش به این کشورجنگ زده صلح وامنیت را باز گرداند وبرزخمهای مردم خویش مرهم گذارند. به خواست خداوند متعال درپرتودین مقدس اسلام وشریعت غرا محمدی توجه به ساختاراجتماعی، فرهنگی وتاریخی مردم افغا نستان، تحکیم وحدت ملی وتطبیق عدالت اجتماعی با رعایت ازاعلامیه های جهانی ، ملل متحد احترام متقابل با کشور های همسایه وجهان وبا درنظرداشت منا فع ملی متقابل دراولویت های حزب قرار دارد که درروشنایی ماده 35قانون اساسی به منظور زندگی مرفه وبا عزت تا پایان عمربه مبارزه خویش ادامه می دهد . 

مسولیت ایمانی ووجیبه دینی خود می دانیم که ملت رنجدیده خویش را دعوت کنیم به سوی یگانگی ویکپارچگی گام های استواربرداریم ،ورنه ازاثرمداخلات نا میمون اجانب برای همیش با بدبختی ها دست وگریبان خواهیم بود.  به منظور برآورده شدن آرمان های ملت به یک قوت سیاسی سومی ضرورت جدی احساس میشود تا از این بدبختی ها راه نجات پیدا کنیم. دنیا روز به روز با تکنالوژی مدرن به گونه سرسام اور تجهیز وبه سوی ترقی وتعالی درحرکت اند پس برما لازم می آید تا با تمدن جهان خود را همگام وملت مان  را برای نیل به زنده گی مرفه وآرام رهنمایی کنیم.هموطنان عزیز به یاری الله (ج) درپرتو شریعت غرامحمدی ،توجه به ارزش های تاریخی ، فرهنگی،ملی ورعایت سنن پسندیده جامعه مان درتامین وحدت ملی ودرراستا حاکمیت قانون ،عدالت اجتماعی ،حقوق زن ،تقویت ظرفیت جوانان ، تقویت بنیاد های اجتماعی ، تعین حقوق انسانی افراد احترام گذاشتن به میثاق ها واعلامیه های جهانی ملل متحد همت شایان درتحقق آن به کار میگیریم.

هدف اساسی حزب ملت متحد رسیدن به ارمان های مقدس ملی ومیهنی است وتلاش خستگی ناپذیرمینماید. اشخاص متعهد وبادرد که از تمام اقوام ساکن کشور اعم از ذکور واناث بادرنظرداشت شرایط عینی وذهنی ملی وبین المللی زیرعنوان حزب ملت متحد با هم گرد آمده ومتعهد اند که با یک برنامه کاری منظم به کار وپیکارخویش ادامه دهد تا به یاری الله ج به قلل شامخ ترقی وتعالی به کمک هموطنان عزیز نایل آیند.حزب ملت متحد برای عملی کردن برنامه های خویش اهداف زیل را ارایه مینماید.

خط مشی سياسی

الف. درعرصه سياست داخلی

افغانستان کشوریست چند ملیتی باشنده گان آن اکثراً مسلمان وخصویات جداگانه قومی دارند.خط مشی حزب ملت متحد  به اصول اسلامی وملی استوار است. وحدت ملی وملت سازی از اولویت های حزب ملت متحد است با دقت کافی وتلاش دوام دار در حفظ خصوصیات افغانی به کار وفعالیت خویش ادامه میدهد .

2. پیاده ساختن نظام مردم سالار، بنیاد یک دولت مستقل باثبات، تحکیم حاکمیت قانون وتامین  عدالت اجتماعی درجامعه، تقرر کدرها وتقسیم کار برمبنای شایسته سالاری نه برمبنای سمت ، تنظیم وتناسب قومی ،خطوط اساسی حزب ما را می سازد.

 3. کشور عزیزما افغانستان نظر به ساختار جغرافیایی ، تاریخی ، مذهبی وکلتوری درشرایط کنونی با سیستم فدرالی موافق نبوده این حزب متعهد است که برای ساختاریک دولت مرکزی واحد و با سواد تلاش نماید .

4. حزب ملت متحد جدا طرفدار تطبیق عدالت اجتماعی وخواستاربه محاکمه کشانیدن جنایت کاران جنگی که دست شان به خون ملت آغشته بوده وسرمایه های ملی را  چپاول کرده اند است .

5. تمام افراد کشور اعم از زن و مرد در برابر قانون حقوق مساوی دارند، زنان نیم از پیکر جامعه را تشکیل میدهند. درتمام عرصه های زنده گی همانند مردان ازحقوق شان برخوردار بوده و حزب ملت متحد درپرتو قانون اساسی وقانون اسلامی حقوق ومکلفیت های شانرا مشخص کرده و با آن صحه میگذارد.  

6. حزب ملت متحد وظیفه ای خود میداند جوانان را اعم اززن ومرد که سازنده گان جامعه فردا اند ، مطابق ایجابات عصروزمان زمینه رشد وترقی آنها را مساعد ساخته وآنها را با کلتور ، فرهنگ و تاریخ کشور آشنا و باور مند تربیت کنند .

7. حزب ملت متحد درنصاب تعلیم وتربیه وتحصیلات عالی شامل ساختن تکنالوژی عصری وعلوم عصر را لازم وضروری میپندارد. حزب ملت متحد  به لسان وزبان تمام اقوام ساکن کشور احترام دارد برمبنای ماده ( 16 ) قانون اساسی کشور پشتو ودری زبان رسمی بوده ومی خواهد که هرکس به زبان مادری خویش درس بخواند ویا تدریس شود. 

8. حزب ملت متحد طرف دار پلورالیزم سیاسی وعقید تی است و انحصارقدرت درخط مشی حزب نبوده قابل قبول نیز نمیباشد. 

9. افغانهایکه درخارج از کشور مهاجر هستند از همین کشور بوده که به ترک کشور مجبور شده اند حزب برای برگشت آنها خواهان برنامه ای دقیق وهمه جانبه بوده تا برای عودت کننده گان مسکن، امنیت، تعلیم وتربیه وسهولت های دیگری را فراهم ساخته شود . 

10. ورثه شهدا وتعداد زیادی از معلولین، معیوبین به خاطر نبودن برنامه دقیق کاری زنده گی دشوار غربت وبیچاره گی را سپری میکنند. حزب ملت متحد جداً متعهد است که درزنده گی آنها تغیرات مثبت وارد وبرای آنها زمینه کار را مهیا ساخته ومطابق به علاقمندی واستعداد شان زمینه تعلیم وتربیه ای کوتاه مدت را درعرصه های تخنیک وحرفه مساعد سازد تا بتوانند برای خود وفامیل خویش و هم برای جامعه مصدرخدمات ارزشمندی گردند علاوتا درزمینه صحت، تعلیم وتربیه ومسکن به طور استثنای با آنها کمک صورت گیرد .

11. تروریزم خطر جهانی بود ه حزب ملت متحد متعهد است که به خاطرازبین بردن ان تلاش جدی نموده ودرین راستا با جهان متحد باشد.

12. حزب ملت متحد  جداً مخالف ذرع. استعمال وقاچاق مواد مخدر بوده و به منظور محو کامل آن تلاش خستگی ناپذیر مینماید ودر پرتو دین مقدس اسلام مسوولیت ایمانی و وجدانی خود را جدا ایفا میدارد .

13. حزب ملت متحد متعهد است که از حفرآثار باستانی وقاچاق آن جداً جلوگیری به عمل آید ومبارزه بی امان را برای مصون ماندن از چوروچپاول آثار باستانی که  هویت ملی وتاریخی مان را میسازد سازمان میدهد. حزب مراکز تحقیقاتی باستان شناسی را به منظور حفظ ونگهداری آثار باستانی ایجاد مینماید .

14. قوای مسلح پر توان کشور در حفظ  تمایت ارضی ، نوامیس ملی ، حاکمیت قانون ، حفاظت از ارزش های ملی ، تاریخی وکلتوری رول اساسی دارد که حزب ملت متحد برای تحکیم قوای مسلح متعهد است. 

15. ساختار تشکیلاتی حزب ملت متحد ،برمبنای صداقت ، ایمانداری ، روحیه ملی، دانش، تخصص، تجربه وشایسته سالاری استوار بوده نه بر تساوی وتناسب قومی .

16. حزب مطابق به روال گذ شته تحت شرایط خاص خواستار دوره مکلفیت عسکری است .

ب. خط مشی افتصادی حزب

اقتصاد رکن اساسی و زیربنای یک جامعه است. و همه امورات زندگی از همین راه تمویل میشود، سه دهه جنگ و پلان های خصمانه  دشمنان تمام بنیاد های ملت افغان را مانند ،ذخایر زیرزمینی، اقتصاد ورشکسته ای ملی ، ما را خساره مند ساخته.

سال 2001 میلادی بعد از معاهده بن، امورات خارجی به نفع ملت افغان نبوده بلکه به نفع خود شان میباشد، بدون اینکه تمام ساختارها،موقعیت حساس جغرافیایی افغانستان و شرایط عینی و ذهنی اجتماعی رامد نظر گیرند، زیر نام اقتصاد بازار آزاد یک سلسله کارهای را آغاز کرده اند، که به ملت افغان جز خساره، نفع نرسانده اند. 

وطن عزیز ما افغانستان برای انکشاف اقتصادی امکانات وسیع را دراختیاردارد وغرض استفاده ازین امکانات بدون شک که به یک دولت مرکزی باثبات و متعهد ضرورت دارد تا حاکمیت قانون مستحکم شده ونقش یک نظام مردم سالار را تمثیل کرده بتواندو دولت مرکزی 

باثبات این وظیفه خود میداند، که از ملکیت شخصی افراد و اشخاص محافظت نموده، اعتماد سرمایه گزاران داخلی و خارجی رابدست آورد تا آنها سرمایه خود را به کار اندازند.

نبود یک دولت متعهد در کشور به سرمایه گزاران داخلی و خارجی مشکلات زیادی راخلق کرده است  چنانچه در بنادر اموال تجارتی تجاران ملی به مشکل فراوان مواجه شده است.  از اثر نبود سیاست روشن تجارتی دولت تاجران نمیتوانند تجارت خود را سرعت بخشند لذا دولت نمیتواند اعتماد تاجران را جلب کند .حزب بدین عقیده وباور است که هرگاه غرض رشد اقتصادی افغانستان از فکتورهای ذیل با ایمان داری وصداقت وتعهد کامل استفاده شود خیلی زود خود کفا شده وبا کشورهای همسایه وجهان برمبنای منافع ملی دادو گرفت خواهد داشت .

زراعت ومـالــــداری

افغانستان یک کشور زراعتی است. متاسفانه همیشه مواد خوراکی را ازبیرون وارد میکنیم، واقیعت امر اینست  که کشور ما زمین های آبی وللمی زیاد دارد ولی بااینکه در قرن بیست ویکم قرار داریم ،سامان آلات زراعتی مان همان سامان های کهنه ای قرون وسطایی بوده این همه سبب شده که کشور ما درعرصه زراعت ازعدم  رشد کمی وکیفی رنج ببرد مسؤلیت این همه مرارت بدوش دولت های فاقد حس مسولیت میباشد.

حزب ما درسیاست زراعتی خود طرزالعمل های ذیل را مدنظر داشته با آن متعهد است.

1.توزیع عادلانه زمین های لامزروع دولتی به هموطنان کم زمین ویا بی زمین همچنان توزیع تخم اصلاح شده، سامان آلات عصری زراعتی وادویه جات غرض جلوگیری آفات زراعتی ،ذخیره گاه های مناسب برای محصولات وبازار یابی توسط تکنالوژی عصری، اعمارنهرهاو بند های آبی، مقدار پول بگونه پیش پرداخت قرضه های بدون مفاد برای دهاقین ،حمایت ونگهداری آن درمقابل تورید کالاهای خارجی وسهولت های دیگری که دروقت وزمانش تحت شرایط یک برنامه عادلانه ای زراعتی روی دست گرفته خواهد شد. 

2.تربیت وپرورش حیوانات دراقتصاد یک کشور قابل اهمیت میباشد وافغانستان دارای چراگاه های وسیع است.

 حزب ملت متحد متعهد است که این چراگاه ها را رشدنمو وگسترش داده وحیوانات اصلاح شده ای زراعتی را دراختیار دهاقین قراردهد تا از ان فارم های مالداری بسازند واز 

محصولات آن مانند لبنیات ، گوشت ، پوست ، پشم و روده منفعت به دست آورده درصنایع خفیفه مانند قالین ، گلیم و پوست ازآن استفاده اعظمی نمایند .حزب توجه خاص به وترنری ،رشدوتقویت آن دارد که درمقابل واردات خارجی از آن حمایت مشروع مینماید.

جنـگـــــلات

وطن عزیز ما افغانستان یک کشور کوهستانی است که درقسمت جنوب شرق وشمال شرق آن جنگل های طبیعی موجود است این جنگل ها بر علاوه داشتن چوب از آلوده گی هواو سیلاب ها جلوگیری نموده برای چریدن حیوانات منبع خوبی به شمار می آید.

برویت احصایئه سال 1997 میلادی درولایت کنر 336 هزار هکتار جنگل وجود دارد. وچوب کنر از جمله چوب های نامدار و دارای جنسیت خوب میباشد که درجهان مانند ندارد. اما متأسفانه ازسالها بدینسو این جنگلات که دارایی ملی کشور محسوب میشود به شکل غیر فنی قطع گردیده. توسط قوماندانان زور مند به کشور های بیرونی قاچاق میشود ودر دوبی از آن چوب ها فرنیچر ساخته شده بفروش میرسد. که دراین قاچاق ،قوماندانان ،افراد محلی ودولتی به شکل زنجیره ای درآن دخیل بوده اند. به شمول کشور های همسایه که دراین عمل نا درست شریک اند.

 ونسل های جانوران که از مدت ها بدینسو درهمین جنگل زنده گی دارند و سیاحان جهانی به دیدن این جنگل می آمدند کمرنگ شده است. 

موقف حزب این است که دولت مرکزی جلواین قاچاق رابگیردوتمام اراکین بلندرتبه دولتی که درین قاچاق دست دارندبه پنجه قانون بسپارد.وتحت یک پلان، وزارت زراعت مخصوصاریاست جنگلات بطورفنی جنگلات را قطع وبه عوض آن دیگرغرس نماید.

حزب ملت متحد  مطابق خط مشی ا قتصادی خودحفاظت واستفاده سالم ازجنگلات رایک منبع خوبی اقتصادی ویکی ازوظایف خویش میداند.

مـــنابع آبــــی

وطن عزیزما افغانستان آب های فراوان زیرزمینی وروزمینی دارد که ظرفیت مجموعی این آبها 75 – 80 ملیاردمترمکعب است اگر75 ملیارد مترمکعب هم قبول شودازاین جمله 18 ملیاردمترمکعب زیرزمینی و57 ملیاردمترمکعب آن روزمینی میباشدکه حالا صرف %24 

فیصدآن مورداستفاده قرارمیگیردومتباقی %76 به کشورها ی همسایه میرود. ازسالهاقبل دولت های مختلف نتوانسته اند این موضوع را حل وفصل نماید .

حزب دراین مورد متعهداست که ازین آبها درآبیاری زمین ها وتولیدبرق استفاده ای اعظمی صورت گیردچنانچه مطابق پلان پنج ساله سردارمحمدداوودخان (شهید) اگربالای دریای کنربندهای برق اعمارگرددعلاوه برچهارولایت شرقی به کشورهای دیگری نیزصادرات برق خواهیم داشت .

تـرانــزيت وتــجارت

اززمان که انسانها به زندگی اجتماعی آغازنمودند همراه باآن دادوگرفت اغاز شد قبل ازمیلادهمین دادوگرفت جنس به جنس تبادله میشد چنانچه دربعضی از نقاط کشورعزیزما تاهنوزهم وجوددارد. 

کشور عزیز ما افغانستان فعلاً به بحر راه ندارد وبه خشکه محاط میباشد.

 وظیفه دولت است که امورات تجاری خودرا طور تنظیم کند که به آسانی همراه دنیا ازطریق بحر وصل شود که این کار بالای ملت افغانستان جبراً تحمیل شده مگرکشورما که موقف حساس جیوپولیتک دارد که قلب آسیا و دروازه اروپا قبول شده است. دولت متعهد ومسوول میتواند که براساس یک پلان درست ومنظم مسائل تجارتی خود را تنظیم کند.

حزب تصمیم دارد تجارت را که بخش مهم اقتصادی میباشد طور تنظیم نماید که منافع ملی درآن مشخص وتولیدات داخلی درآن رشد نماید.

حزب مصصم است  که برای برنامه های اقتصادی خود امورات تجارتی را که به راه های مواصلاتی ارتباط دارد از طریق هوا وزمین برای ملت افغانستان مهیا سازد .

تولیدات داخلی راحمایت وسکتورهای مخابراتی را ازطریق انترنت و ستلایت ، تنظیم نماید .

معــــادن

درکشور عزیز ما افغانستان منبع دیگری اقتصادی ذخایر زیرزمینی است که بربنیاد مطالعات جیوپلیتک درحوزه شمال ، شمال شرق ، جنوب ، جنوب شرق ذخایر نفت و گاز به پیمانه وسیع موجود بوده است وهمچون درمناطق دیگـــــر معادن وسیــــــع فـــلزات مانند مس ، آهن ، سرب ، کروم ، طلا ، نقره ، پلاتین ، لیتوم ، یورانیم ، المونیم ، همچنان معـــــادن غیر فلزات مانند ذغال سنگ ، چونه ،گچ ، نمک و سلفرموجود بوده درپهلوی آن معادن جواهر قیمتی وزینتی 

مانند زمرد بانجانی یا قوت، لاجورد وسنگهای دیگری قیمتی موجود است که ازاین معادن استفاده اعظمی کردن به دانش بلند ضرورت اشد دارد که متآسفانه ابر قدرت ها درادوار مختلف تاریخ توسط وابسته گان مزدور شان کشور مارا مورد تحاجم مکرر قرار داده وتوسط حلقات مزدور شان ما را نگذاشته اند که متوجه سطح دانش وتحصیلات عالی خویش درعرصه های مختلف زندگی مان گردیم ومطابق عصر زمان نیازمندی های خود را مرفوع سازیم، به گونه مثال اگر آهن را مد نظر بگیریم از سوزن گرفته تا تخنیک پیشرفته از آن استفاده میشود وصد ها فابریکه که درآن هزار ها انسان مصروف کار میشوند که از یک طرف برای خود مصدر خدمت میشوند واز طرف هم درپیشرفت وتمدن کشور سهیم میگردند .

با اهمیت تراینکه ازین دارائی ها زمانی میتوان استفاده ای اعظمی صورت گیرد که برنامه دقیق وهمه جانبه وپلان کاری روی دست گرفته شود.

کشورهای که تازه از جنگ را پشت سرگذاشته اند و یا شامل جنک هستند مانند افغانستان که دولت مرکزی آن ضعیف است قومندانان و زورمندان به شمول کارکنان دولتی که به نفع خویش معادن راغیر سیستماتیک استخراج میکنند بدون شک که دست کشور های خارجی به خصوص همسایه ها در آن دخیل بوده چنانچه هموطنان ما  میدانند که معدن مس لوگر در دنیا درجه دوم است و یا در شمال نفت حوزه دریای آمو که به عین مشکل مواجه است کشور های جهان نیز با چنین مشکل هستند چنانچه کشورهای افریقایی مانند سودان ،سیرالایون ،نایجیریا مثال های خوبتر آن است که سرمایه داران در چنین کشور محفوظ نمیباشد و دولت مرکزی از آن حمایت کرده نمی تواند لذا سرمایه داران ، زورمندان و قوماندانان همان منطقه به طور معامله و قرار داد میکنند که مفاد آن کاملاً به جیب های شخصی رفته نه به منفعت عامه.

 در کشور از سال 31 تا کنون استخراج غیرقانونی سنگ های قیمیتی و هویت میراث های فرهنگی به طور قاچاق از کشور به کشور های همسایه انتقال میابد که دولت وظیفه دارند تا از سرمایه سرمایه داران داخلی و خارجی نظارت و حمایت کنند با وجود اینکه حزب ملت متحد استخراج معادن را در کشور از برنامه های مهم خویش میداند به آن توجه جدی داشته تا ازآن به نفع ملت و تقویه سرمایه ملی استفاده اعظمی صورت گیرد.

1. در تمام کشور به کمک انجینران داخلی و خارجی مطالعات دقیق صورت خواهد گرفت موقعیت و مقدار آن تثبیت خواهد شد.

2. استخراج ، تصفیه و استفاده از آن درصورت که در آن منافع ملی مد نظرگرفته شود قراردادها بصورت شفاف صورت گیرد.

3. مرحله سوم بازاریابی است.

حزب تعهد دارد دولت را بنیان گذارد که فقط منفعت ملی را مدنظر داشته باشد ودر تمام کشور حاکمیت ملی و حاکمیت قانون را تامین نماید از خود اراده سیاسی و توانمندی اجتماعی و اقتصادی داشته باشد ،تمام معاملات و قرار داد های دولتی را با افراد و اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی را به مبنای منافع ملی و قناعت مردم کشور فراهم اورد.

 در کشور ما در این اواخر اقتصاد آزاد و یا بازار اقتصادی آزاد که داد و ستد رقابتی در آن رایج است از کشور های دیگری کاپی و به کشور وارد گردیده است.

سیستم متذکره به عوض اینکه برای مردم سودمند باشد برعکس خیلی زیان آورنیزبوده حتی شیوه انحصاری را بخود گرفته است ،تجاران خورد ذریعه تاجران بزرگ بلع گردیده ازبین میروند .

قابل تذکراست که ساختمان اجتماعی هرکشورمربوط فرماسیونهای اقتصادی همان جامعه بنیان میگردد.  

نه تنها بازار آزاد بلکه اقتصاد متمرکز یا دولتی واقتصاد مختلط شرایط معین دارند . اقتصاد بازار آزاد دارای 5 شرط ضروری میباشد که بدون یک آن به منزل نمیرسد.

 1 . دولت متعهد قوی ونیرومند .

2.قانون وتطبیق آن.

3.امنیت.

4.بنیاد ها.

5.فرهنگ بازار آزاد.

حالاکفته میتوانیم که نه دولت قوی داریم ونه تطبیق قانون نزد دولت با ارزش است ونه امنیت وجود دارد وسرمایه گذاران مافرهنگ بازار آزاد را دارد ، واماعدم موجودیت فرهنگ بازار آزاد باعث میشود که سرمایه گذاران ما انحصاری عمل کند ودر کشور ما فقط بنیادها بازار 

آزاد وجود دارد شروط متذکره شروط جهان شمول است بناً میتوانیم قضاوت کنیم که آیا اقتصاد بازار آزاد با شرایط ما مطابقت دارد یا خیر ؟

دریک تعریف کلی میتوان گفت که : هر نظام اقتصادی ایکه بتواند ضروریات ونیازمندیهای اقتصادی جامعه را بر آورده سازد قابل تطبیق است ولو این نظام اقتصادی نظام اقتصادی متمرکز ویا مختلط باشد .

حزب ملت متحد بعداز مطالعه وتحقیق همه جانبه به این باوراست که : درشرایط فعلی فقط نظام مختلط اقتصادی (ملکیت خصوصی + ملکیت دولتی) قابل تطبیق بوده ونیازمندی های همه جانبه ما را میتواند پاسخ گوید.

آدم سمت یکی ازسرامدان اقتصادی که اولین موسس اقتصاد بازار آزاد است دراثر مشهور خود بنام ( ثروت ملل ) مینگارد : مداخله دولت در بازار آزاد منفی تلقی نمیشود اقتصاد بازار آزاد متحجر وساکن نیست درشرایط مختلف تغیر پذیربوده که این حالت را بنام مراحل تکامل یاد میکند .

دولت چین از سال 1978 میلادی بدینسو که از نظام مختلف اقتصادی تحت نظارت وتحقیقات سرمایه گزاران خصوصی دولت مرکزی فعالیت میکند واز تولیدات داخلی با قدرت تمام حمایت ونگهداری مینماید که شاهد پیشرفت اقتصادی آن میباشیم حزب متعهداست که درساحه اقتصادی روش را ایجاد کند که درزنده گی اقتصادی تغیرمثبت به وجود آید تولیدات داخلی توسعه پیداکند حمایت شود واز مواد تجملی غیر ضروری وقاچاق آن جلوگیری صورت گیرد.  ج. سياست خارجی

1.تاریخ افغانستان گواه انست که از نظر موقیعت جیوپولیتیکی همیش مورد تهاجم بیگانه گان قرار گرفته است. لذا تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی ، استقلال و آزادی توجه جدی به مسائل سیاسی ، اقتصای ورسیدن به صلح دایمی ازاستراتیژی حزب ملت متحد است. افغانستان شامل هیچ پکت نظامی نبوده غیر منسلک وغیر جانب دار میباشد اما به کشورهای جهان داشتن روابط استراتیژیک به مفهوم شمولیت درپکتهای نظامی نبوده وهریک از حلقه های تعهد 

نظامی تعاریف و مفاهیم مشخص دارد بناً حزب درعرصه ای سیاست خارجی  خط مشی ذیل راتعقیب مینماید :

2.حزب ملت متحد  به تمام ممالک جهان بر اساس منافع ملی و احترام متقابل به شکل صلح آمیز و وروابط حسنه متعقد است کشورهای همسایه با ما تعلقات لسانی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی دارد و زیستن در

فضای صلح وامنیت به نفع جانبین است .

3. مبارزه علیه تروریزم برای ثبات جهان و کشور های همسایه یک اصل ضروری پنداشته میشود، و مبارزه حزب بر ضد تروریزم پایدار و خلل ناپذیر است.

4.حزب خواهان رفع  اختلاف با کشورهای منطقه  از طریق راهای دیپلوماتیک و حل وفصل آن میباشد ، زیرا استفاده از قدرت های نظامی راه حل منطقی برای اختلافات نیست ، و هیچ جناحی از این راه به صلح سرتاسری نمیتواند دست یابد.

5.حزب ملت متحد خواهان خاتمه دادن رقابت های تسلیحاتی در جهان است و نباید زیر نام حقوق بشراهداف سیاسی ناپاک وجود داشته باشد و به عنوان شعار از آن استفاده سوء صورت گیرد.

6.حزب ملت متحد طرفدارحاکمیت ملی ونظام مردم سالار بوده، مخالف نظام های استبدادی ودست نشانده میباشد .

 

ومن الله التوفیق

 
???? ???? ????? :