Your add here

?? ?? ?? ?? ??? ??? ??!

دروازه ها بسته است. نمی  دانم چه کسی این سال عیسوی را اختراع کرده و ما را در تشویش و اضطراب غوطه ور ساخته است. مفکوره ای که میگوید: بعد از 2014 (آخر دنیا) صلح، آبادی یا جنگ، خشونت و از بین رفتن. کسی پیدا نشد که بگوید بس است! تا اینکه ..........

منتظرم که چه میشود؟هر چقدر خدا را التماس کردم که زمان را کمی پیش ببرد تا این انتظار مثل خوره مرا نخورد، گوش نکرد. نه تنها من بلکه میلیونها انسان در این خاک منتظر اند که چه میشود؟ خلاصه به عرض شما برسانم انتظار به سر رسید خانم ها و آقایان عزیز توجه کنید.! دعاهای شما مستجاب گردید. به لطف خداوند (ج) از آن آسمان 7 طبقه یک روزنه و روشنی افتاده، سال 2015 را همین چند روزه اختراع مینماید. فقط شرط این است که جنگ و دعوا نکنید، با هم اتحاد و برادر باشید. لازم نیست که دروازه هر کس و ناکس را تق تق کنید این اتفاق حتما می افتد، کم از کم یک کمی صبر کنید.

محمد مهدی 

?????? ??? ???? ????:

??? ??? ?? ???????

??? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ????? ????? ????.
???? ???? ????? :