Your add here

?? ? ??? ? ???? ??? ???? ?? ????? ?????? ...

 بیان کردن این که تو ای زن چه ابعاد مشکلات را سپری نموده ای قلم از نگارشش نا توان و جهان با این همه پهناوری اش عاجز است اخر ان مرد توانا کیست که بگوید

وژمه شکیب تو چگونه روز را شب و شب را روز مینمایی این همه درد و رنج و مشکلات را چگونه زیر یک لبخند شیرینت پنهان می نمایی آن چهره معصومت آن چهره خسته و پژمرده ات ثابت می نماید که چگونه کوه اعظم مشکلات را بر شانه های لرزانت نگاه می داری ...

آخر ای زن نا حق نگقته اند که تو مادر کشورات هستی تو همانی که با صداقت کامل شب و روز در خدمت کشورت هستی و میتوان گفت تو تکیه گاه خاک این وطنی
و اما ....
سوالی که بارها و بارها در ذهنم مثل یک موج جاری میشود این است که چرا با تو این همه حق تلفی ها صورت میگیرد اخر تا کی میخواهند گوش و بینی ات را ببرند تا کی میخواهند قدم هایت را از گام های بلندی که سال ها ست حتی قرن هاست که خواهانش هستی به شکل بی رحمانه قطع نمایند تا کی می خواهند تو در کاروان انتظار باقی بمانی...
میدانم کسی نیست که بخواهد با کمال صداقت حقت را خواهان باشد ولی صدها کتاب با کلمات احساساتی و حتی کلماتی که رسما اعلان بدتختی ات را مینماید پر شده است بگذریم....
تا کی میخواهی این همه کلمات مثل سایه تعقیبت نماید تا کی میخواهی از نقطه ظعفت سو استفاده صورت گیرد تا کی میخواهی این همه حرکات بی رحمانه که زبان از بیانش ناتوان است با تو صورت گیرد تا کی میخواهی این سکوت و ها سردت با تو باقی بماند .... تا کی؟؟؟؟ کسی هست این سکوت سرد را بشکند؟؟؟
بیا تا با هم این درهای بسته را بگشایم دیگر بر ما زیبنده نیست که زمان را مقصر بدانیم چراکه امروز زمان با ماست و اگر حرکت نکنیم لکه ننگ بر من و تو و بر ما باقی خواهد ماند.تو در مقابل آینده خود، فرزند، مردم ، جامع و کشورت مسولیت داری مسولیت سنگینی که لحظۀ غفلت عمری بدبختی به بار میآورد.
ای زن، ای مقدس ترین و والا ترین فرد این بار گامت را مستحکم بردار نه با لرزش بیا تا دیگر ترس را از بدن جدا سازیم ترس از دست دادن گوش و بینی، چشم و دست پاه و هزاران ترس دیگر... این بار دیگر اجازه نده کسی به فکر تباهی تو باشد......
تکان بر دست و پایت ده اسارت تا به کی خواهر؟

اسیر بخش های ننگ و غیرت تا به کی خواهر؟

تو در قرن چنین هم تجارت می شوی خواهر؟

به گام مرد سالاری تو غارت می شوی خواهر؟

وژمه شکیب 

?????? ??? ???? ????:

??? ??? ?? ???????

??? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ????? ????? ????.
???? ???? ????? :