Your add here

???? ??? ??? ???? ????????? ?? ???? ????????

 

 

حزب ملت متحد افغانستان در مورد انتخابات پیشرو موقف خود را اعلان نمود واز چالشهای نام برد که در مقابل انتخابات پیشرو قرار دارد .

 

حزب ملت متحد افغانستان روز یکشنبه طی یک کنفرانس خبری اعلان نمودکه درانتخابات پیشرو به علت قانون شکنی ها و دربرخې مناطق کشور مداخلات زور مندان، عدم شفافیت وعمومیت وعدم موجودیت ازادی نه میخواهد از کدام نامزد مشخص حمایت کند.

 

رئیس حزب میگوید: انتخابات ازاد، عمومي ، مستقیم و شفاف یک روند مردومی و د یموکراتیک است و حزب از انتخابات قانونی حمایت میکوند .

 

این کنفرانس خبری که روز یکشنبه در دفتر مرکزی حزب برگزار گردیده بود، حزب موقف خودرا در کنفرانس راجع به انتخابات پیشرو اعلان کرد .

 

رئیس حزب ملت متحد اقای عبدالرحیم ایوبی در اغاز به چالشها و مشکلات پرداخت که در برابر انتخابات پیشرو قرار دارد .

 

رئیس حزب چالشهای و مشکلات که حزب به علت آن در انتخابات ریاست جمهوری از نامزاد مشخص حمایت نکرد چنین بیان نمود .

 

۱- عمومیت بدین معنی که انتخابات باید عمومی باشد وهیچ کس در انتخابات از سهیم گیری محروم نباشد . بنیادهای نظارت بر مجتمع های مدنی و انتخابات این را هویداساخته که در ۶۲ ولسوالی افغانستان بنابر مشکلات امنیتی انتخابات بر گزار شده نه میتواند ازسوی دیگر بر اساس گزارشات اورگانهای امنیتی ۴۱۴ مراکز درحالت قراردارند که انتخابات در آن ناممکن است هم چون با تأکید کمیسیون انتخابات میگوید که تعداد مراکز نا امن از این بیشتر است و آنها به ساحات نا امن صندوقهای رای دهی را نمی فرستند .

 

این مشکلات است که مراکز انتخاباتی با آن روبه رو میباشد و اما مشکلات رای دهنده گان از این بیشتر است. وقتیکه در حفاظت صندوقها ومراکز رای دهی این گونه مشکلات بزرگ امنیتی وجود داشته باشد امنیت افراد که از ساحات دور دست به خاطر رای دادن به مراکز میآیند چگونه تأمین میگردد؟

 

۲- انتخابات آزاد به این مفهوم است که هر فرد در استعمال رای خویش کاملاً آزاد باشند. ما و شما میدانیم که حضور زورمندان در ساحات ، دامن زدن به مسایل زبانی وقوم گرایی ، مصرف امکانات مادی حاکمیت مردان بر زنان در اکثر مناطق و استفاده غلط از محدودیتهای کاری در انتخابات از رای دهی آزاد جلوگیری نموده و مینماید.

 

۳-انتخابات سری : به مفهوم این است که کسی نداند یک شخص به کی رأی میدهد. اما وقتیکه از طرف مامور توظیف شده کتابچه ها پر شود و به نفع یک نامزد استعمال شود در چنین حالت مسئله سری بودن خود به خود از بین میرود.

 

شما میدانید که مردم به شکل گروهی به مراکز انتخاباتی انتقال داده میشوند تا به یک نامزد مشخص رأی بدهند. همچنان بعضی مردم همرای نامزدان وعده مینمایند که من به این اندازه رای برایتان میخرم سپس نامزد درآن ساحه از ایشان همان اندازه رای میخواهد. معنی این سخن اینست که مردم از طرف تیکداران وجلابان رای مجبور میشوند که رأی سری خود را آشکار نمایند.

 

۴-استعمال رأی به شکل مستقیم به این معنی است که هر انسان بایست به اراده خود رأی خود را استعمال نماید فلسفه این اصل در اینجاست که رأی یک شخص بر خلاف خواسته و آرزو وی استعمال نگردد و نیابت به میان نیاید، ما وشما میدانیم که در اکثر مناطق کشور رای خواهران ما درغیاب آنها از طرف مردان استعمال میشود که در انتخابات گذشته هم چنین شده بود و بدون شک تخلف صریح و آشکار است.

 

رئیس حزب ملت متحد گفت پروسه انتخابات مطابق قانون اغاز نگردیده .

 

در اوایل نامزادان معیارهای قانونی را تکمیل نه نمودند و از طرف کمیسیون به نام انعطاف قانون شکنی صورت گرفت و نامزادن په شکل غیرې قانونی به مبارزات انتخاباتی پرداختند 

 

رئیس حزب ملت متحد افغانستان در پاسخ به سوالات ژورنالستان گفت والیان وقوماندانان به شکل اشکار به نفع یک تعداد نامزادن به شکل غیر قانونی کار مینمایند.

 

بدین صورت حزب ملت متحد به منظور منافع ملی و مردمی وبرگزاری انتخابات شفاف و قانونی در این انتخابات از هیچ نامزد مشخص حمایت نه میکوند . رئیس حزب افزود

 

چون در افغانستان امکانات سرشماری و جمع آوری ارقام جدید هیچ وجود نداشته است بدین لحاظ معلوم کردن حوزه ها ودیگر محاسبات انتخاباتی بی بنیاد است بادر نظرداشت مسایل فوق گفته میتوانیم که انتخابات شفاف برای سال روان هیچ امکان ندارد . هنگامی که تعیین احصایه و سر شماری دقیق نفوس کشور معلوم نگردد برگزاری انتخابات در چشم مردم خاک انداختن است .

 

وی گفت اگر در نتایج انتخابات هر گونه مشکل به وجود آید مسولیت اش بدوش حکومت، کمیسیون انتخابات، شورا ملی، نامزادان و کسانی خواهد بود که برای قانون شکنی زمینه رامساعد ساخته .

 

معاون حزب ملت متحد افغانستان محمد ابراهیم بشارت همچنین گفت: که انتخابات قانونی یک مسولیت ملی است و باید شرایط برایش ساخته شود که در قانون نگاشته شده است .

 

وی گفت در غیر ان مسولیت نتایج انتخابات به دوش کسانی خواهد بود که برای قانون شکنی زمینه سازی کرده اند .

 

حزب ملت متحد افغانستان درین کنفرانس خبری از مسولین کمیسیون انتخابات، اراکین دولتی و نامزادان خواست که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف، عمومی ازاد و مستقیم چانس که اکنون وجود دارد از دست ندهد و نگذارد که انتخابات به دور دوم برود .

 

 

 

???? ???? ????? :