دويب سايټ دليدونکوشمير

دکابل وخت

چاپیریال او روغتیا

 • Posted

  فعالين وايي د پلازمېنې دمشق په څنډو کې يوه ځانمرګي بريد او ورپسې جګړې لږترلږه ۱۶ سوري سرتيري وژلي دي.

 • Posted

  کشته و زخمی شدن پنج تن در حمله انتحاری قندهار کشته و زخمی شدن پنج تن در حمله انتحاری قندهار کشته و زخمی شدن پنج تن در حمله انتحاری قندهار کشته و زخمی شدن پنج تن در حمله انتحاری قندهار

 • Posted

  جمله نهم این قسمت سایت موقتاً میباشد از طرف سید بشیر جمله نهم این قسمت سایت موقتاً میباشد از طرف سید بشیر جمله نهم این قسمت سایت موقتاً میباشد از طرف سید بشیر جمله نهم این قسمت سایت موقتاً میباشد از طرف سید بشیر .

 • Posted

  جمله نهم این قسمت سایت موقتاً میباشد از طرف سید بشیر جمله نهم این قسمت سایت موقتاً میباشد از طرف سید بشیر جمله نهم این قسمت سایت موقتاً میباشد از طرف سید بشیر جمله نهم این قسمت سایت موقتاً میباشد از طرف سید بشیر .

 • Posted

  جمله هشتم همرا با فعال بودن نظریات شما جمله هشتم همرا با فعال بودن نظریات شما جمله هشتم همرا با فعال بودن نظریات شما جمله هشتم همرا با فعال بودن نظریات شما جمله هشتم همرا با فعال بودن نظریات شما

 • Posted

  هفتم جمله نوشته شد درین قسمت سایت بغیر از نظریات شما میباشد هفتم جمله نوشته شد درین قسمت سایت بغیر از نظریات شما میباشد هفتم جمله نوشته شد درین قسمت سایت بغیر از نظریات شما میباشد

   

 • ← Older Newer →

  نوي موضوعات: