دويب سايټ دليدونکوشمير

دکابل وخت

ټولنیز

  • Posted

    حامدکرزی: د ټولو دنده ده چې له ښوونځي څخه پاتې شویو تنکیو ځوانانو ته د حرفوي زده کړې او کار زمینه برابره کړي

  • ← Older Newer →

    نوي موضوعات: