دويب سايټ دليدونکوشمير

دکابل وخت

ویډیوګاني

 • Posted

  محمد ابراهیم بشارت د ګوند د دویم مرستیال وینا

 • Posted

  اسد الله همدم لومړی مرستیال وینا

 • Posted

  د افغانستان متحد ملت ګوند ریس عبدالرحیم ایوبی وینا

 • ← Older Newer →

  نوي موضوعات: